Mountain Lake, Stromness, South Georgia


johnjlopinot@mac.com        www.johnjlopinot.com        © 2017 John J. Lopinot